วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

คู่มือเดินทางไปต่างประเทศ

เมื่อท่านต้องการเดินทางไปต่างประเทศ ควรเตรียมพร้อมในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้


1. ศึกษาเกี่ยวกับประเทศนั้น ก่อนเดินทาง
ศึกษาให้รอบคอบว่าประเทศที่จะเดินทางไป มีกฎหมายห้ามนำสิ่งของใดเข้าประเทศ เช่น สิงคโปร์ และมาเลเซีย ห้ามนำอาวุธปืน กระสุน วัตถุระเบิด หรือยาเสพติดร้ายแรงเข้าประเทศจะมีโทษถึงประหารชีวิต โดยติดต่อขอทราบรายละเอียดจากสถานทูตหรือสถานกงสุลของประเทศที่จะเดินทางไป หรือประเทศมุสลิม อย่าง อินโดนีเซีย ไม่อนุญาติให้นำ CD ลามกเข้าประเทศ หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบจะถูกข้อหาเป็นผู้นำสื่อลามกอนาจารเข้าประเทศ และถูกจำคุกได้

2. ข้อพึงระวังในการรับฝากของจากผู้อื่น
ไม่ควรรับฝากสิ่งของจากผู้อื่น ท่านต้องตรวจสอบให้แน่ใจด้วยตนเองแล้วว่า สิ่งของนั้นไม่เป็นของที่ผิดกฎหมาย เช่น ยาเสพติด อาวุธ หรือสารต้องห้าม เพราะหากถูกเจ้าหน้าที่ปลายทางตรวจพบจะยากในการแก้ข้อหา อย่างไรก็ตาม ในบางประเทศไม่อนุญาติให้นำอาหาร มิเช่นนั้น อาจเสียค่าปรับได้ นอกจากนี้ หากนำสินค้าที่ต้องเสียภาษีฟุ่มเฟื่อยประเภท เหล้า หรือ บุหรี่ มากเกินกฎหมายในประเทศนั้น ๆ ที่กำหนด ท่านอาจเสียค่าปรับมาก เช่น ในเยอรมัน ตามกฏหมายไม่อนุญาติให้นำบุหรี่เข้าประเทศได้ไม่เกิน 200 มวน หากเกินกำหนด ท่านต้องจ่ายภาษีเท่านั้น หรือเสียค่าปรับมาก
3. จดจำหรือพกพาหมายเลขโทรศัพท์และที่อยู่ของสถานทูต และสถานกงสุลไทยในต่างประเทศไว้ตลอดเวลาเพื่อใช้ติดต่อขอความช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน
4. หนังสือเดินทางเป็นเอกสารสำคัญมาก
เก็บหนังสือเดินทางไว้กับตัว และควรถ่ายสำเนาเก็บไว้อย่างน้อย 1 ชุด ไม่ให้บุคคลใดเก็บเอกสารสำคัญนี้ เว้นแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจ และเจ้าหน้าที่กองตรวจคนเข้าเมืองที่มีสิทธิขอดูและตรวจสอบ ในกรณีที่หนังสือเดินทางหายให้ท่านจำเป็นต้องแจ้งความต่อตำรวจท้องถิ่น และนำใบแจ้งความมาติดต่อเจ้าหน้าที่สถานทูตและสถานกงสุลไทยที่อยู่ใกล้ที่สุดทันที เพื่อขอออกเอกสารการเดินทางแทน กรณีเช่นนี้ หากมีบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงก็จะช่วยให้ออกเอกสารเดินทางได้เร็วขึ้น ดังนั้น เพื่อความปลอดภัย ในการเดินทางไปต่างประเทศ ท่านควรพกบัตรประชาชนติดตัวไปด้วย

5. หมั่นตรวจสอบอายุวีซ่า
หากวีซ่าขาดอายุ ท่านอาจถูกปรับ จำคุก และ/หรือส่งตัวกลับประเทศไทยได้
6. กรณีประสบเหตุร้ายในต่างประเทศ
เหตุร้ายต่างๆ ในต่างประเทศ เช่น ประสบอุบัติเหตุ, ถูกล่อลวงไปค้าประเวณี, หรือถูกหน่วงเหนี่ยวกักขังโดยมิชอบ ท่านสามารถขอความช่วยเหลือจากสถานทูต สถานกงสุลไทยทุกแห่ง แม้ว่าท่านอาจไม่มีหนังสือเดินทางหรือวีซ่าขาดอายุ หรือเป็นผู้เข้าเมืองโดยผิดกฎหมายก็ตาม
7. ผู้ที่จะเดินทางไปต่างประเทศเป็นระยะเวลานาน
ควรแจ้งชื่อ ที่อยู่ ให้สถานทูตหรือสถานกงสุลไทยประจำประเทศที่ไปอยู่ทราบ รวมทั้งแจ้งการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ทุกครั้ง เพื่อทางสถานทูต สถานกงสุลไทย สามารถติดต่อท่านได้ในยามฉุกเฉิน และจัดทำทะเบียนคนไทยเพื่อให้การช่วยเหลือในกรณีมีเหตุจำเป็น รวมทั้งแจ้งญาติ บุคคลในครอบครัว หรือเพื่อนสนิทให้ทราบไว้ด้วย

*แหล่งข้อมูล กรมการกงสุล www.consular.go.th

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น