วันอังคารที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2555

วีซ่าเช็งเก้น หรือ เช็งเก้นวีซ่าคืออะไร

บางคนอาจสงสัยว่า วีซ่าเช็งเก้นคืออะไร ทำไมต้องมีวีซ่าเชงเก้นเข้าประเทศแถบยุโรป คำตอบคือ การที่คุณจะเดินทางท่องเที่ยวไปในประเทศแถบยุโรป เอกสารสำคัญอย่างหนึ่งที่นำคุณเข้าสู่ประเทศในยุโรปได้ คือ “วีซ่าเช็งเก้น” (Schengen Visa) ฉนั้น วันนี้ “มัชรูมทราเวล” จึงขอเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ “วีซ่าเช็งเก้นสำหรับท่องเที่ยว” พร้อมทั้งเอกสารสำคัญอื่นๆ ที่ควรจัดเตรียมก่อนไปเที่ยวยุโรป…
มารู้จักวีซ่าเช็งเก้นสำหรับท่องเที่ยวกัน
วีซ่าเช็งเก้น หรือ เช็งเก้นวีซ่า เป็นวีซ่าที่ใช้ในการเดินทางเข้า - ออก ประเทศในแถบยุโรปที่มีข้อตกลงร่วมกันว่า ถ้าใครถือ วีซ่าเช็งเก้น มาละก็ ต้องอนุญาตให้เดินทางเข้า-ออกประเทศนั้นๆ ถือเป็นวีซ่าที่เหมาะสำหรับนักเดินทางที่ต้องมีการเดินทางแบบต่อเนื่อง เพราะว่าไม่ต้องเสียเวลาไปเที่ยวขอวีซ่าเข้าออกทีละประเทศวีซ่าเช็งเก้น เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยว ที่เดินทางไปเที่ยวยุโรป หลายประเทศต่อเนื่องกันในทริปเดียว โดยสามารถยื่นคำร้องขอวีซ่า แบบเดินทางเข้า - ออกครั้งเดียว (Single) หรือเดินทางเข้า - ออกหลายครั้งก็ได้ (Multiple) แต่ทั้งนี้รวมเวลาที่พำนักทั้งหมดแล้ว ต้องไม่เกิน 90 วัน ภายในระยะเวลา 6 เดือน โดยเริ่มนับตั้งแต่วันแรกที่เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มสัญญาเช็งเก็น (Schengen)

อย่างไรก็ตาม การทำวีซ่าเช็งเก็น ทำให้นักท่องเที่ยวไม่ต้องเสียเวลายื่นวีซ่าขอเข้าประเทศ กับทุก ๆ ประเทศที่จะเดินทางเข้าไปเที่ยว มีเพียงวีซ่าเชงเก็น ก็สามารถเข้าได้ทุกประเทศที่เป็นสมาชิก Schengen โดยยื่นคำร้องขอวีซ่าต่อสถานทูตของประเทศที่จะเดินทางเข้าไปเป็นประเทศแรกที่ผู้เดินทาง เดินทางไปถึงยุโรป (ตัวอย่างเช่น เดินทางไป อิตาลี - สวิส - ฝรั่งเศส ประเทศที่จะออก วีซ่าเชงเก็น ให้คือ ประเทศ อิตาลี)


  


ประเทศในยุโรปที่อยู่ในข้อตกลงของวีซ่าเช็งเก้น
วีซ่าเช็งเก้น ใช้เดินทางเข้าออกระหว่างประเทศในยุโรป 26 ประเทศ คือ ออสเตรีย เบลเยี่ยม เช็กรีพับบลิค เดนมาร์ค ฟินแลนด์ เอสโทเนีย ฝรั่งเศส เยอรมันนี กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลัทเวีย ลิทัวเนีย ลักเซมเบิร์ก มัลตา เนเธอแลนด์ นอร์เวย์ โปแลนด์ โปรตุเกต สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน และสวิสเซอแลนด์นอกจากนี้ ยังมีประเทศสมาชิก European Economic Area (EEA) แต่ยังไม่สามารถเข้าด้วยวีซ่าเช็งเก้น คือต้องขอวีซ่าแยกต่างหาก และเวลาขอ เช็งเก้น ต้องขอเป็น Multiple Entries เพราะถ้าเข้าประเทศพวกนี้ เท่ากับออกจากเชงเก้นไปแล้ว หากจะกลับเข้ามาใหม่ ต้องมีวีซ่า (ปีในวงเล็บ คือปีที่ขอเข้าเป็นสมาชิก) ได้แก่ Bulgaria (2007), Cyprus (2004) จะเข้า, Ireland (2000), Romania (2007) ยังไม่ได้เข้าเป็นสมาชิก แต่คาดว่าจะเป็นเช็งเก้นปี 2011, The United Kingdom. (1999) เป็นสมาชิก EU แต่ไม่ใช่เช่เชงเก้น ต้องไปขอวีซ่าอังกฤษ, The Republic of Croatia สมัครเข้าเป็นสมาชิก หากได้รับ Multiple Schengen Visa สามารถเดินทางเข้า Croatia
หลักการในการขอวีซ่านั้น ให้ดูว่าคุณจะเดินทางไปพำนักที่ประเทศไหนในกลุ่มนานที่สุด ก็ให้ไปทำเรื่องยื่นคำร้องขอวีซ่าที่สถานทูตนั้น หากพำนักหลายประเทศด้วยจำนวนวันที่เท่ากัน ให้ทำเรื่องยื่นคำร้องขอวิซ่าที่สถานฑูตของประเทศแรกที่เดินทางเข้า


ประเภทของวีซ่าเช็งเก้น (Categories)
วีซ่าเช็งเก้น ประเภท A เป็นวีซ่าทรานซิท กรณีที่เดินทางทางอากาศ และมีการ stop-over หรือ แวะ ในประเทศที่เป็นเชงเก้น ในระหว่างการเดินทางระหว่างประเทศหนึ่ง ไป อีกประเทศหนึ่ง แต่ถ้าไม่ได้ออกนอกสนามบิน ก็ไม่ต้องขอวีซ่าประเภทนี้

วีซ่าเช็งเก้น ประเภท B เป็นวีซ่าทรานซิท เช่นกัน คล้ายกับประเภท A แต่ ประเภท B เป็นวีซ่าที่มีอายุไม่เกิน 5 วัน สำหรับผู้ที่ถือพาสสปอร์ต ที่ไม่ได้เป็น visa-free สำหรับประเทศปลายทาง (ที่ไม่ใช่เชงเก้น) เช่น คนไทย จะเดินทางไป สหรัฐอเมริกา ต้องมีวีซ่าอเมริกา กรณีนี้ หากจะแวะ”ผ่าน” ยุโรป สามารถขอวีซ่าประเภทนี้ได้ แต่ได้ไม่เกินครั้งละ 5 วันเท่านั้นวีซ่าเช็งเก้น ประเภท C Short-term stay visa วีซ่าเพื่อการพำนักระยะสั้น ส่วนใหญ่แล้ว จะขอเป็นวีซ่าประเภทนี้กัน รวมถึงการเดินทางมาท่องเที่ยวด้วย และวีซ่าประเภทนี้ผู้เดินทางไม่สามารถอยู่ใน EU ได้เกิน 90 วัน ภายในระยะเวลารวมครึ่งปี (เช่น อาจจะมาหลายครั้งภายใน 6 เดือน ครั้งแรกอยู่ 30 วัน ครั้งสองอยู่ 30 วัน ครั้งที่สาม ถ้ายังอยู่ในระยะหกเดือน ไม่สามารถขอวีซ่าเกิน 30 วันแล้ว เพราะนั่นจะทำให้รวมกันแล้วเกิน 90 วันภายใน 6 เดือน)

วีซ่าเช็งเก้น ประเภท D วีซ่าประเภทนี้ เป็นVisa แบบ Long Stay อยู่เกิน 90 วัน ส่วนการเดินทางไปประเทศระหว่างกลุ่มเช็งเก้นด้วยกันได้หรือไม่ ก็แล้วแต่กฎระเบียบแต่ละประเทศที่ไม่เหมือนกัน 

เช่น ประเทศเบลเยี่ยมจะต้องอยู่ที่คุณขอไปเท่านั้น ถ้าเป็นวีซ่านักเรียน สถานทูตจะออกวิซ่า type D ให้ คือต้องเข้าเฉพาะเบลเยี่ยม และห้ามออกไปประเทศอื่น จนกว่าจะไปทำเรื่องขอ ID นักเรียนที่เบลเยี่ยมซะก่อน (คือมาถึงที่เบลเยี่ยมแล้ว ให้รีบไปทำเรื่องเลย) พอได้ ID นี้แล้วถึงสามารถเดินทางไปประเทศในกลุ่มเชงเก้นประเทศอื่นได้ แต่ถ้าเป็นวีซ่าเช้งเก้น ประเทศฝรั่งเศส จะสามารถเข้าออกประเทศในกลุ่มเช็งเก้นด้วยกันได้เลย
วีซ่าเช็งเก้น มีอายุเท่าไหร่?
วีซ่าเช็งเก้น มีอายุเท่าไหร่ ขึ้นอยู่กับรายการท่องเที่ยว (Itinerary) ที่คุณจะเดินทาง เช่น คุณเดินทางๆไปยุโรป 15 วัน ก็ได้ วีซ่าเช็งเก้น 15 วัน หรือมากกว่านั้น ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสถานฑูตเจ้าหน้าที่

ยกตัวอย่างเช่น การได้วีซ่ามา 1 เดือน ก็หมายความว่าเราจะเดินทางไปเที่ยวประเทศนั้นๆ ได้ภายใน 1 เดือนน่ะ ถ้าเดินทางไปช้ากว่านั้นก็ต้องไปขอใหม่ ฉนั้น หากคุณวางแผนจะไปเที่ยวอีก 5-6 เดือนข้างหน้า ก็ไม่ต้องรีบไปขอโดยปกติ การเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศ ถ้าเดินทางในช่วงที่วีซ่ายังมีอายุเดินทางออกไปได้อยู่ ก็สามารถเดินทางไปได้ปกติ แต่การพักอาศัยอยู่ในต่างประเทศจะขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่ ตม.ของแต่ละประเทศ เค้าจะแสตมป์ให้


เอกสาร (มาตราฐาน) ที่ใช้ประกอบในการยื่นขอวิซ่าเชงเก้น
• แบบคำร้องที่กรอกและลงลายมือชื่อโดยสมบูรณ์โดยผู้ยื่นคำร้อง
• สำหรับเด็กอายุไม่ถึง 18 ปี ให้พ่อแม่ยื่นแบบคำร้องได้โดยตัวเด็กไม่ต้องมา การกรอกคำร้องของเด็ก ให้กรอกเหมือนของผู้ใหญ่ แต่ช่องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ให้ใส่ Parents และให้เซ็นต์ชื่อทั้งพ่อและแม่ หากพ่อหรือแม่เดินทางไปกับลูกแค่คนเดียว ต้องมีหนังสือยินยอมของพ่อหรือแม่คนที่ไม่ได้เดินทางไปด้วย โดยหนังสือนี้ต้องไปทำที่ว่าการอำเภอ
• รูปถ่ายปัจจุบันขนาด 2 นิ้ว 1-2 ใบ (ฉากหลังสีขาวเท่านั้น) สถานทูตบางแห่งจะระบุขนาดหน้าในภาพด้วย เช่น สถานทูตเยอรมัน เวลาไปถ่ายรูปต้องบอกว่ารูปจะนำไปใช้สำหรับการขอเชงเก้นวิซ่า กรุณาตรวจสอบข้อมูลกับสถานฑูตก่อนถ่ายรูปด้วย
• หนังสือเดินทาง ซึ่งหลังจากเยือนประเทศต่าง ๆ แล้วยังต้องมีอายุใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และ สำเนาหนังสือเดินทาง 1 ฉบับ
• หลักฐานสำรองเที่ยวบิน ระบุวันเดินทางไปและกลับ (**ห้ามซื้อตั๋วก่อนได้รับวีซ่า**)
• ต้นฉบับหนังสือรับรองการทำงานของผู้ยื่นคำร้อง (สำหรับนักเรียน นักศึกษา : หลักฐานแสดงการศึกษา เช่น หนังสือรับรองสถานภาพนักเรียน นักศึกษา ซึ่งออกโดยโรงเรียน มหาวิทยาลัย
• สำเนาทะเบียนสมรส หรือทะเบียนหย่า
• สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล
• หลักฐานการเงินของผู้ยื่นคำร้องซึ่งแสดงว่าสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในระหว่างการพำนักอยู่ในกลุ่มประเทศเชงเก้นได้ คือ สมุดคู่ฝากเงินธนาคารของผู้ยื่นคำร้องอย่างน้อย 6 เดือนขึ้นไปพร้อมสำเนา หรือ หนังสือรับรอง เงินฝากที่ออกโดยธนาคาร (แล้วแต่เงื่อนไขของแต่ละประเทศ ซึ่งต้องตรวจสอบรายละเอียดก่อนยื่นคำขอ)
• ประกันการเดินทาง (Travel Insurance) วงเงิน 2 ล้านขึ้นไป ซึ่งต้องเป็นประกันที่คุ้มครองทั้งทวีปยุโรป ไม่ใช่ประเทศใดประเทศหนึ่ง
• ค่าธรรมเนียมวีซ่าเป็นเงินบาท (ยกเว้นประเทศฮังการี ต้องจ่ายเป็นเงินยูโร) รับเฉพาะเงินสดเท่านั้นต้องเตรียมเงินไปให้พอดี (** ราคาอาจเปลี่ยนแปลง โปรดโทรเช็ค **)
สำหรับคนที่จะไปขอ วีซ่าเช็งเก้น ควรเตรียมตัวให้พร้อม เพราะว่าไม่อย่างนั้นอาจจะถูกปฏิเสธการให้วีซ่าได้ แนะนำว่า คุณควรทำแผนการเดินทางพร้อม กับการสำรองตั๋วเครื่องบินและที่พักไว้ให้สอดคล้องกับแผนการเดินทางของเราไว้ด้วย
ส่วนโรงแรมที่พัก คุณก็สามารถค้นหาและเทียบราคาก่อนจองได้ใน อินเทอร์เน็ตของโรงแรม หรือค้นหาข้อมูลโรงแรมจากอินเทอร์เน็ตได้เอง หรือ ปรึกษาบริษัททัวร์ที่มีมากมายในประเทศ สำหรับการจองที่พัก บางเว็บไซต์ก็ไม่ได้มีการเก็บเงินทั้งก้อนไป เค้าจะเก็บเฉพาะค่า deposit แต่พอเรายกเลิกการจองก็อาจจะเสียแค่ค่า deposit ส่วนบางเว็บอาจจะ charge เราไปทั้งก้อน แต่มีโอกาสให้เรายกเลิก พร้อมคืนเงินให้ทั้งก้อนในช่วงเวลาที่กำหนดให้

  

การไปยื่นขอวีซ่า คุณจึงควรเตรียมพวกเอกสารการจองตั๋วเครื่องบินและเอกสารการจองที่พักไว้ตามแผนการเดินทางที่เราวางไว้ด้วย เพื่อให้เจ้าหน้าที่สถานฑูตเค้าได้เห็นภาพการท่องเที่ยวของเราและเคลิ้มไปกับเรา


 

ที่สำคัญ อย่าลืมตรวจสอบให้เรียบร้อยเกี่ยวกับเอกสารการเดินทาง เช่น หนังสือเดินทางต้องไม่หมดอายุก่อนวันเดินทาง 6 เดือน, การเดินทางไปยังประเทศจุดหมายปลายทาง ต้องเดินทางจากประเทศนั้น ก่อนวันหมดอายุ, ในช่วงเดือนเมษายน ตุลาคม ธันวาคม เป็นช่วงที่มีนักเดินทางท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก คุณควรยื่นวีซ่าล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง 60 วัน อย่างน้อย

เมื่อคุณได้วีซ่ามาแล้ว ก็คงกินอิ่มนอนหลับแล้วล่ะ “มัชรูมทราเวล” ขอให้โชคดีกันทุกคน แล้วถ้าไปเที่ยวมาแล้วก็มาเล่าให้ฟังบ้าง...


ขอวีซ่า ง่าย สะดวก มั่นใจ ใครๆ ก็ยื่นวีซ่ากับ Mushroom Travel


 • ง่าย! ประหยัดเวลาในการเตรียมเอกสารสำหรับยื่นขอวีซ่าที่รวดเร็ว สมบูรณ์ครบถ้วน
 • สะดวก! ด้วยบริการแมสเซนเจอร์รับ-ส่งเอกสารถึงที่ พร้อมจองคิวยื่นวีซ่าและนำท่านไปยื่นวีซ่าถึงสถานทูตด้วยตัวเอง
 • มั่นใจ! ด้วยคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ ตั้งแต่การเตรียมเอกสาร บริการตรวจทานเอกสารเพื่อการยื่นขอที่ถูกต้อง จนถึงติวการสัมภาษณ์
 • เพียบพร้อม! ด้วยบริการแบบครบวงจร ตั้งแต่ตั๋วเครื่องบิน โรงแรม ประกันภัยการเดินทาง จนถึงแปลภาษาในที่เดียว
Update ประเทศยุโรป กลุ่มประเทศที่สามารถใช้ Schengen Visa ได้ที่ http://www.mushroomtravel.com/visa
แผนกวีซ่า มัชรูมทราเวล  โทร   02 105 6234 กด 3
“การทำเอกสารประกอบวีซ่าต้องถูกต้องสมบูรณ์ เสร็จทันเวลาก่อนลูกค้าเดินทาง นี่คือ หน้าที่ของเรา”


7 ความคิดเห็น :

 1. รบกวนอัพเดทข้อมูลด้วยนะครับ Visa Type D สามารถเดินทางออกนอกประเทศที่ขอได้ครับ ผมได้วิซ่านักเรียนเยอรมันแต่แวะเที่ยวที่ฝรั้งเศษ ไม่มีปัญหานะครับ เดียวคนเข้ามาอ่านแล้วจะเข้าใจผิด

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ขอบคุณสำหรับข้อมูลนะคะ
   วีซ่าเช็งเก้น ประเภท D วีซ่าประเภทนี้ เป็นVisa แบบ Long Stay อยู่เกิน 90 วัน ส่วนการเดินทางไปประเทศระหว่างกลุ่มเช็งเก้นด้วยกันได้หรือไม่ ก็แล้วแต่กฎระเบียบแต่ละประเทศที่ไม่เหมือนกัน เช่น เบลเยี่ยมจะข้ามไปประเทศอื่นไม่ได้ , ฝรั่งเศส / เยอรมัน สามารถข้ามไปประเทศในกลุ่มเช็งเก้นได้

   มัชรูมทราเวล Update ข้อมูลให้เรียบร้อยแล้วนะคะ - - ขอบคุณค่ะ

   ลบ
  2. Visa Type D แบบ Long stay สามารถเดินทางออกนอกประเทศเบลเยี่ยมได้ภายใน 3 เดือนแรกค่ะ หลังจากนั้นต้องมี Resident Permit จาก City Hall ค่ะ

   ลบ
 2. ขอบคุณสำหรับข้อมูลคะ แต่รบกวนถามอีกเรื่องได้ไหมคะ
  กรณี ที่เราต้องการเดินไปประเทศฝรั่งเศสประเทศเดียว ไม่ต้องการเดินทางไปที่ประเทศอื่น แบบนี้จำเป็นต้องทำวีซ่าเชงเก้น รึเปล่าคะหรือต้องทำยังไงคะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ประเทศฝรั่งเศสอยู่ในกลุ่มเช็งเก้นค่ะ ทำวีซ่าฝรั่งเศสก็เหมือนทำวีซ่าเช็งเก้น

   ลบ
 3. Visa type D; Belgium ออกนอกประเทศได้ภายใน 3 เดือนแรกค่ะ หลังจากนั้นต้องมี Resident permit from City hall ถึงจะไปประเทศอื่นได้ค่ะ

  ตอบลบ
 4. พิมพ์ผิดรึเปล่าครับ ไอร์แลนด์(IRELAND) ไม่ได้เป็นสมาชิก Schengen Visa นะครับ มีแต่ไอซ์แลนด์(ICELAND) ที่เป็นสมาชิกครับผม กลัวว่าเดี๋ยวใครมาอ่านจะเข้าใจผิดนะครับ

  ตอบลบ