วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

ขั้นตอนทำ พาสปอร์ต

ขั้นตอนการขอทำพาสปอร์ต ดังนี้1. ดำเนินการทำพาสปอร์ต ณ สถานที่ให้บริการหนังสือเดินทาง ในกรุงเทพมหานคร หรือ ต่างจังหวัด ดังนี้

- กรมการกงสุล แจ้งวัฒนะ (ที่อยู่ 123 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทรศัพท์ 0-2981-7171-99 โทรสาร 0-2981-7256)


- สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว บางนา (ที่อยู่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลซิตี้บางนา อาคาร "บางนาฮอลล์"(ด้านข้างศูนย์การค้า) ชั้น B1 โทรศัพท์ 0-2383-8401-3 โทรสาร 0-2383-8398)
- สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ปิ่นเกล้า (ที่อยู่ อาคารธนาลงกรณ์ทาวเวอร์ (ชั้นใต้ดิน) แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กทม. 10700 โทรศัพท์ 0-2446-8111-2 โทรสาร 0-2446-8118-9)

สถานที่ให้บริการหนังสือเดินทางสำหรับต่างจังหวัด ดูเพิ่มเติมได้ที่นี่

2. ยื่นคำร้อง คือ รับบัตรคิว, ยื่นบัตรประจำตัวประชาชน(ฉบับจริง) ที่มีเลข 13 หลักหากไม่มีเลข 13 หลัก ต้องนำสำเนาทะเบียนบ้านมาแสดงพร้อม เอกสารหลักฐานอื่น ๆ เพื่อตรวจสอบข้อมูล, เก็บข้อมูลชีวภาพ (วัดส่วนสูง, เก็บลายพิมพ์นิ้วมือนิ้วชี้ขวาและนิ้วชี้ซ้ายด้วยเครื่องสแกนข้างละ 2 ครั้ง และถ่ายรูป 2 ครั้ง) แจ้งความประสงค์ที่จะขอรับเล่มทางไปรษณีย์

3. ชำระค่าธรรมเนียม 1,000 บาท โดยท่านสามารถรับหนังสือเดินทางด้วยตัวเอง หรือมีหนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับแทน นับจากยื่นคำร้องแล้ว 2 วันทำการ ไม่นับวันที่ยื่น อาทิ ยื่นคำร้องวันศุกร์จะได้รับหนังสือเดินทางในวันอังคารเช้า หรือท่านสามารถใช้บริการการจัดส่งหนังสือเดินทางทางไปรษณีย์ โดยชำระค่าจัดส่ง 35 บาท ผู้รับซึ่งอยู่ในกรุงเทพฯจะได้รับหนังสือเดินทางประมาณ 2 สัปดาห์ สำหรับผู้รับที่อยู่ต่างจังหวัดจะได้รับหนังสือเดินทางประมาณ 14 วัน ทั้งนี้ กรมการกงสุลจะจัดส่งตามที่อยู่ที่ผู้รับบริการระบุไว้ โดยท่านจำเป็นต้องกรอกที่อยู่ไปรษณีย์ให้ถูกต้องชัดเจน เพื่อป้องกันการสูญหายและความล่าช้าในการจัดส่ง กรณีไม่ได้รับเล่มหนังสือเดินทางตามกำหนด โปรดติดต่อฝ่ายไปรษณีย์ กองหนังสือเดินทาง โทร.02-981-7278 , 02-981-7171 ต่อ 2101-5

4. การทำหนังสือเดินทางใช้เวลาไม่เกินครึ่งชั่วโมง สำหรับผู้มีหนังสือเดินทางที่อายุใช้งานเหลือ 6 เดือนหรือน้อยกว่า ควรขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ โดยนำหนังสือเดินทางเล่มเก่ามายกเลิกด้วย

*แหล่งข้อมูล กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ www.consular.go.th

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น